Vedtægter

Har du en speciel interesse indenfor feltet orientalske tæpper og tekstiler ? Og har du en interessant samling, som du gerne vil vise foreningens medlemmer ?


Selskabet for Orientalsk Tæppekunst efterlyser emner og ideer til kommende klubaftener og du er meget velkommen til at sende os en mail med dit forslag.


Vi vil også gerne i kontakt med private samlere, virksomheder, institutioner og forretninger, der beskæftiger sig med tæppekunsten og som måske har lyst til at vise os stykker fra samlingen.


- Selskabet for Orientalsk Tæppekunst

Vedtægter & Foreningens love


§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Selskabet for Orientalsk Tæppekunst


§ 2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at udbrede kendskab til og
forståelse for orientalsk tæppekunst samt anden folkelig
tekstilkunst.


§ 3. Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der støtter
foreningens formål. Anmodning om medlemskab rettes til
bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem
og kan ekskludere et medlem. En eksklusion skal
efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.


§ 4. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste
myndighed, afholdes hvert andet år inden udgangen af
maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel
ved skriftlig meddelelse – herunder e-mail eller tilsvarende
sikker forsendelsesmåde- til medlemmerne.
Dagsorden skal indgå i indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.


§ 5. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal
indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Herunder oplyses om selskabets aktuelle økonomiske
situation.
3. Behandling af indkomne forslag.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Eventuelt


§ 6 Stemmeret og afstemning:
Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er
valgbare til bestyrelsen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller
opløsning af foreningen.
Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt
dirigenten eller 3 medlemmer forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 7. Vedtægtsændringer/ selskabets opløsning.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens
vedtægter kan kun vedtages en ekstraordinær
generalforsamling. Til vedtagelse af forslag herom
kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
forslaget.


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af
bestyrelsen ønsker det eller når mindst 10 af
medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter ønske om
det. Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal
ledsages af motiveret dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske
senest 14 dage efter ønske er fremkommet og indkaldes
med samme varsel – og afholdes i øvrigt – som den
ordinære generalforsamling.


§ 9. Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.
Genvalg kan ske.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide kan bestyrelsen foretage en midlertidig udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem, der gælder indtil næste generalforsamling, hvor valg skal finde sted.
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen.
Formanden har tegningsret over foreningens økonomiske

midler Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for
foreningens gæld eller anden forpligtelse foreningen bliver
pålagt
Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne
formand, og næstformand på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
For at være valgbar, skal den opstillede have
tilkendegivet at være villig til at modtage valg .
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelses beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og
indkaldes med mindst syv dages varsel.


§ 10 Ved Foreningens opløsning.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue
Nationalmuseets tekstilsamling.

Vedtaget på generalforsamling d. 30. september 2021
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
......................................
Dirigent Referent