Vedtægter

Har du en speciel interesse indenfor feltet orientalske tæpper og tekstiler ? Og har du en interessant samling, som du gerne vil vise foreningens medlemmer ?


Selskabet for Orientalsk Tæppekunst efterlyser emner og ideer til kommende klubaftener og du er meget velkommen til at sende os en mail med dit forslag.


Vi vil også gerne i kontakt med private samlere, virksomheder, institutioner og forretninger, der beskæftiger sig med tæppekunsten og som måske har lyst til at vise os stykker fra samlingen.


- Selskabet for Orientalsk Tæppekunst

Vedtægter & Foreningens love


§ 1. Foreningens navn og hjemsted:


Foreningens navn er Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og dens hjemsted er Gentofte.


§ 2. Foreningens formål:


Foreningens formål er at udbrede kendskab til og forståelse for orientalsk tæppekunst samt anden folkelig tekstilkunst.


§ 3. Medlemmer:


Som medlem af foreningen kan optages alle, der støtter foreningens formål. Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem og kan ekskludere et  medlem. En eksklusion skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.


Medlemskab er opnået, når kontingent er betalt.


§ 4. Kontingent:


Til drift af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.


§ 5. Regnskab og revision:


Regnskabsåret er 1/5 - 30/4.


Medlemsopkrævning udsendes pr. mail inden 1/5 med betaling inden 10/5.

Generalforsamlingen afholdes  15/5 - 15/6.


Det reviderede regnskab fremsendes til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen.


Foreningens  midler anbringes  efter bestyrelsens nærmere anvisninger.


§ 6. Generalforsamling:


Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.


Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse – herunder e-mail eller tilsvarende sikker forsendelsesmåde- til medlemmerne.


Dagsorden skal indgå i indkaldelsen.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


§ 7. Dagsorden:


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1.Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsen aflægger  beretning.


3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.


4.  Behandling af indkomne forslag.


5. Fastsættelse af kontingent.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer


7. Valg af revisor og suppleant.


8. Eventuelt.


§ 8. Stemmeret og afstemning:


Medlemmer, der har betalt kontingent senest 5 dage før generalforsamlingen, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. 


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.   


Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller 3 medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 9. Vedtægtsændringer/ selskabets opløsning.


Forslag til opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af forslag  herom kræves at mindst 2/3 af de fremmødte  stemmer for forslaget .


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det eller når mindst 10 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter ønske om det. Ønske om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af motiveret dagsorden.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter ønske er fremkommet og indkaldes med samme varsel  – og afholdes i øvrigt – som den ordinære generalforsamling.


§ 11. Bestyrelsen:


Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer.


Afgår et bestyrelsesmedlem i utide kan bestyrelsen foretage en midlertidig udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem , der gælder indtil næste generalforsamling, hvor valg skal finde sted.


Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen.


Formanden og kassereren har tegningsret over foreningens økonomiske midler, når de begge underskriver. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller anden forpligtelse foreningen bliver pålagt


Den samlede bestyrelse skal underskrive det årlige regnskab.


Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne formand, næstformand og kasserer på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.


For at være valgbar, skal den opstillede have  tilkendegivet at være villig til at modtage valg og må ikke være i kontingentrestance.


Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.


§ 12. Ved Foreningens opløsning.


I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue Nationalmuseets tekstilsamling.